Petteri pikkutakissa

Poliittisesti
aktiivinen IT-yrittäjä

TEKin Vihreät Itäinen

Kampanjan lahjoittajarekisteri

Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus tai TSA) mukainen tietosuojaseloste.

Henkilörekisterin yhteystiedot

Petteri Rädyn tukiyhdistys ry (Y-tunnus 2955379-2)
PL 63
00101 Helsinki
lahjoittajarekisteri(a)petteriraty.eu
Yhdistykseen viitataan tässä selosteessa termillä kampanja.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on täyttää kampanjan lakisääteinen velvollisuus pitää kirjaa kampanjalle taloudellista tukea antavista henkilöistä ja mahdollistaa lahjoituksiin liittyvä yhteydenpito ja markkinointi. Käsittelyn ensisijaisina oikeusperusteina ovat:
 • henkilön oma suostumus; TSA 6.1(a) sekä TSA 9.2(a ja d)
 • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus; TSA 6.1(c)

Tietosisältö

Rekisteri sisältää lahjoittajan:
 • yksilöivän tunnisteen
 • nimen
 • laskutusosoitteen
 • sähköpostin
 • lahjoitustiedot
 • maksutiedot
 • markkinointisuostumustiedon

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään:
 • rekisteröidyltä itseltään
 • maksusuorituksista pankilta tai muulta maksunvälittäjältä
Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Postin tai muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Henkilötietojen luovutuksen ja tietojen siirto

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää. Tietoja käsitellään Euroopan talousalueen ulkopuolella kohdemaissa, jotka Euroopan komissio on katsonut tietosuojan tasolta riittäväksi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kerättyjä tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää profilointiin osittain automaattista päätöksentekoa varten viestinnällisissä tarkoituksessa, esimerkiksi haluttaessa välittää viesti tietylle osalle lahjoittajista.

Henkilörekisterin suojausperiaatteet

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus on pyritty varmistamaan arvioituun riskitasoon nähden tarkoituksenmukaisella tavalla:
 • Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla fyysisellä tai virtuaalisella palvelimella, jonka fyysinen turvallisuus on riittävällä tavalla varmistettu.
 • Tietojen luottamuksellisuus on turvattu salatulla tietoliikenteellä.
 • Palveluiden käytettävyys ja vikasietoisuus on varmistettu joko rekisterinpitäjän omin teknisin toimenpitein tai edellyttämällä käytettävältä palveluntarjoajalta riittävää häiriöttömyyttä, sekä huolehtimalla ohjelmistojen ylläpidosta säännöllisesti.
 • Kyky palauttaa tiedot nopeasti vikatilanteessa on turvattu säännöllisellä varmuuskopioinnilla.
 • Tietojenkäsittelyn turvallisuuteen vaikuttavien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta pyritään arvioimaan säännöllisesti.
 • Käsittelyssä käytettäviä järjestelmiä, sovelluksia ja palveluja hankittaessa huomioidaan tietosuoja jo hankintaprosessissa.
 • Rekisterin muokkaaminen ja pääsy rekisterin tietoihin estetään teknisesti muilta kuin edellä määritellyiltä tietojen käsittelyyn oikeutetuilta henkilöiltä. Oikeutetut henkilöt tunnistetaan asianmukaisella pääsynvalvonnalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta suoramarkkinointia varten. Henkilön tiedot voidaan poistaa manuaalisesti asiakkaan tai hänen edunvalvojansa erillisestä pyynnöstä. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Tietojen käsittelypyyntö lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka käsittelee pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on kampanja. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin. Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Henkilötietojan säilytysaika

Mikäli henkilö ei itse edellä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa, poistetaan tiedot sen mukaan, kun kampanja ei enää katso niiden säilyttämisen olevan kunkin tiedon käsittelyn tarkoitus huomioiden välttämätöntä.

Tiedot maksuista säilytetään kuitenkin vähintään lainsäädännön kuten kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.